Schiffs-Daten - amerikanische Zerstörer / Destroyer

Schiffsdaten


Vereinigte Staaten von Amerika

Zerstörer / Destroyer DD = Zerstörer / Destroyer, DG = Lenkwaffen-Zerstörer / Destroyer

Typ Jahr Name früher: Code Bemerkungen Anz. Klasse Länge Breite V-n V-br.
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
1915 -16
1915 -16
1915 -16
1915 -16
1915 -16
1916
1916
1916
1916
NICHOLSON
DD 53

DD 55

DD 57
Wadsworth
  D 52
D 53
D 54
D 55
D 56
D 57
D 60
D 61
D 62
    Nicholson?
Nicholson?

Nicholson?

Tucker
Tucker
Tucker
Tucker
       
DD 1918 WICKES   D 75   111 Wickes        
DD
DD
DD
1917
1917
1917
Davis
Wilkes
Shaw
  D
D
D
    Allen        
DD
DD
DD
DD
DD
DD
1917
1917
1917
1917
1917
1917
SAMPSON
Rowan

Allen

  D 63
D 64
D 65
D 66
D 67
D 68
  6 Sampson        
DD
DD
DD
DD
DD
DD
1917
1917
1917
1917
1917
1917
CALDWELL
DD 70
Gwin
Conner
Stockton
Manley
  D 69
D 70
D 71
D 72
D 73
D 74
4x 10,2, 1x7,6
12x53,3-cm-TR
6 Caldwell 94,5/96,2 9,3 1.020 1.125
DD 1919 CLEMSON   D 186 4x 10,2 155 Clemson 96   1.126 1.389
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
1934
1934
1935
1935
1935
1935
1935
1935
Farragut
Dewey
Hull
MacDonough
Worden
Dale
Monghan
Aylwin
  D 348
D 349
D 350
D 351
D 352
D 353
D 354
D 355
  8 Farragut        
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
1936
1936
1936
1937
1936
1936
1936
1936
PORTER
Selfridge
MacDougal
Winslow
Phelps
Clark
Moffett
Balch
  D 356
D 357
D 358
D 359
D 360
D 361
D 362
D 363
8x 12,7
8x 2,75
8 TR
8 Porter 113,4/116,15 11,28 1.834 2.587
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1937
1936
1936
1936
1936
MAHAN
Cummings
Drayton
Lamson
Flusser
Reid
Case
Conyngham
Cassin
Shaw
Tucker
Downes
Cushing
Perkins
Smith
Preston
  D 364
D 365
D 366
D 367
D 368
D 369
D 370
D 371
D 372
D 373
D 374
D 375
D 376
D 377
D 378
D 379
  16 Mahan        
DD
DD
DD
DD
1937
1937
1938
1938
GRIDLEY
Craven
Mc Call
Maury
  D 380
D 382
D 400
D 401
  4 Gridley        
DD
DD
DD
DD
DD
1937
1938
1938
1938
1939
SOMERS
Warrington
Sampson
Davis
Jouett
  D 381
D 383
D 394
D 395
D 396
8x12,7, 8x2,8
12x53,3 TR
5 Somers 116 10,9 1.850  
DD
DD
1937
1937
DUNLAP
Fanning
  D 384
D 385
  2 Dunlap        
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
BAGLEY
Blue
Helm
Mugford
Ralph Talbot
Henley
Patterson
Jarvis
  D 386
D 387
D 388
D 389
D 390
D 391
D 392
D 393
  8 Bagley        
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
BENHAM
Ellet
Lang
Mayrant
Trippe
Rhind
Rowan
Stack
Sterret
Wilson
  D 397
D 398
D 399
D 402
D 403
D 404
D 405
D 406
D 407
D 408
  10 Benham        
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1940
1940
1940
1940
1940
1940
SIMS
Hughes
Anderson
Hammann
Mustin
Russell
O'Brian
Walke
Morris
Roe
Wainwright
Buck
  D 409
D 410
D 411
D 412
D 413
D 414
D 415
D 416
D 417
D 418
D 419
D 420
  12 Sims        
DD 1940 BENSON   D 421   96 Benson (Gleaves/Liver-) 106,2 11,0 1.620 ts  
DD
DD
1942
1942
PERCIVAL
Watson
  D 452
D 482
  2 Percival     2100  
DD 1942 FLETCHER   D 445 5x 12,7
2x 7,6, 4x2
10x 53,3 TR
120 Fletcher I 114 11,9 2100  
DD 1943 Albert W.Grant   D 649   55 Fletcher II        
DD 1944 ALLEN M.SUMNER   D 692 6x 12,5
4x 4
2x 5 TR
70 Allen M.Sumner 112,9 12,25 2.220 ts 3.315 ts
DD 1945 Gearing   D 710   98 Gearing        
DD 1945 DD-934 Hanazuki D 934 verschr.   Akizuki        
DD 1945 DD-935 T 35 D 935     T 23        
DD 1945 DD-939 Z-39 D 939 Abbruch   Narvik/DR        
DD
DD
DD
DD
1953
1953
1954
1954
MITSCHER
John S.McCain
Willis A.Lee
Wilkinson
  D 927
D 928
D 929
D 930
s.DL-2
s.DL-3
s.DL-4
s.DL-5
4 Mitscher        
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
1955
1956
1956
1957
1958
1958
1958
1959
1959
1959
FOREST SHERMAN
John Paul Jones
Decatur
Bigelow
Mullinnix
Hull
Edson
Somers
Parsons
Turner Joy
  D 931
D 932
D 936
D 942
D 944
D 945
D 946
D 947
D 949
D 951

s.DDG-32
s.DDG-31
s.DDG-34
s.DDG-33
10 Forest Sherman        
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
1956
1957
1957
1957
1957
1957
1959
1959
BARRY
Davis
Jonas Ingram
Manley
DuPont
Blandy
Morton
Richard S.Edwards
  D 933
D 937
D 938
D 940
D 941
D 943
D 948
D 950
  8 Forest Sherman/Barry        
DD
DD
1958
1960
AKIZUKI
Teruzuki
in Japan
in Japan
D 960
D 961
    Akizuki        
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
1960
1960
1960
1961
1961
1960
1961
1961
1959
1959
FARRAGUT
Luce
MacDonough
Coontz
King
Mahan
Dahlgren
William V.Pratt
Dewey
Preble
(ex.DLG-) D 37
D 38
D 39
D 40
D 41
D 42
D 43
D 44
D 45
D 46
1x 12,7-cm
1x Standart-Starter
2x Harpoon
1x ASROC-Starter
2x 3 UTR
10 Farragut 156,2 15,9   5.800 ts
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
1961
1961
1962
1961
1961
1960
1961
1961
1961
1961
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1961
1961
1963
1962
1962
1963
1963
Charles F.Adams
John King
Lawrence
Claude V.Ricketts
Barney
Henry B.Wilson
Lynde McCormick
Towers
Sampson
Sellers
Robinson
Hoel
Buchanan
Berkeley
Joseph Strauss
Conyngham
Semmes
Tattnall
Goldsborough
Cochrane
Benjamin Stoddert
Richard E.Byrd
Waddell
DD-952


Biddle


D 2
D 3
D 4
D 5
D 6
D 7
D 8
D 9
D 10
D 11
D 12
D 13
D 14
D 15
D 16
D 17
D 18
D 19
D 20
D 21
D 22
D 23
D 24
2x 12,7-cm
1x Standart-Starter
1x ASROC-Starter
2x 3 UTR
23 Charles F.Adams 133,2 14,3   4.500 ts
DG
DG
DG
DG
1968 Umb.
1968 Umb.
1968 Umb.
1968 Umb.
DECATUR
John Paul Jones
Parsons
Somers
DD-936
DD-932
DD-949
DD-947
D 31
D 32
D 33
D 34
  4? Decatur
(John Paul Jones)
       
DG
DG
1968 Umb.
1969 Umb.
MITSCHER
John S.McCain
DD-927
DD-928
D 35
D 36
/DL 2
/DL 3
  Mitscher        
DG
DG
DG
DG
DG
DG
1975
1976
1977
1977
1980
1980
SPRUANCE
Paul F.Forster
Elliot
Arthur W.Radford
Fife
Fletcher
  D 963
D 964
D 967
D 968
D 991
D 992
  31/6 Spruance 172,0     5.930
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
1976
1977
1977
1978
1978
1978
1977
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1979
1980
1980
1983
Kinkaid
Hewitt
Peterson
Caron
David R.Ray
Oldendorf
John Young
O'Brien
Briscoe
Stump
Moosburgger
John Hancock
Nicholson
Cushing
Harry W.Hill
O'Bannon
Thorn
Hayler
  D 965
D 966
D 969
D 970
D 971
D 972
D 973
D 975
D 977
D 978
D 980
D 981
D 982
D 985
D 986
D 987
D 988
D 997
18
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
1977
1978
1978
1979
1979
1980
1980
Comte de Grasse
Merril
Conolly
John Rodgers
Leftwich
Deyo
Ingersoll
  D 974
D 976
D 979
D 983
D 984
D 989
D 990
7
DG
DG
DG
DG
1981
1981
1981
1982
Kidd
Callaghan
Scott
Chandler
Kouroush
Daryush
Nader
Andushirvan
D 993
D 994
D 995
D 996
  4 Kidd 172,0     6.950
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
1991
1992
1993
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1997
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2003
2002
2003
2003
2004
2004
2004
ARLEIGH BURKE
Barry
John Paul Johnes
Curtis Wilbur
Stout
John S. McCain
Mitscher
Laboon
Russel
Paul Hamilton
Ramage
Fitzgerald
Stethem
Carney
Benfold
Gonzalez
Cole
The Sullivans
Milius
Hopper
Ross
Mahan
Decatur
McFaul
Donald Cook
Higgins
O`Kane
Porter
Oscar Austin
Roosevelt
Winston Churchill
Lassen
Howard
Bulkeley
McCampbell
Shoup
Mason
Preble
Mustin
Chaffee
Pinckney
Momsen
Chung-Hoon
Nitze
James E. Williams
Bainbridge
Halsey
Forrest Sherman
Farragut
Kidd
Gridley
Sampson
Truxton
Sterret
Dewey
  DDG-51
DDG-52
DDG-53
DDG-54
DDG-55
DDG-56
DDG-57
DDG-58
DDG-59
DDG-60
DDG-61
DDG-62
DDG-63
DDG-64
DDG-65
DDG-66
DDG-67
DDG-68
DDG-69
DDG-70
DDG-71
DDG-72
DDG-73
DDG-74
DDG-75
DDG-76
DDG-77
DDG-78
DDG-79
DDG-80
DDG-81
DDG-82
DDG-83
DDG-84
DDG-85
DDG-86
DDG-87
DDG-88
DDG-89
DDG-90
DDG-91
DDG-92
DDG-93
DDG-94
DDG-95
DDG-96
DDG-97
DDG-98
DDG-99
DDG-100
DDG-101
DDG-102
DDG-103
DDG-104
DDG-105
1x 12,7-cm
VLS-90 Raketen
2x Harpoon
2x UTR
2 Bordhubschr.
27 Arleigh Burke 154,0 20,0 6.630 8.370 ts

Suche durch meine Website:


wer die Seite direkt aufgerufen hat, klickt bitte hier , um zur Startseite zu kommen.
Diese Seite wurde am 28. November 2001 erstellt, letzte Änderung am 01. Februar 2008
© Diethelm Glaser 2001-2007, alle Rechte vorbehalten | Seite 999

dieser Frameset Gesamte HP
seit 3.11.2016
seit 26.8.2010
kostenlose Counter <BR>bei xcounter.ch
seit 19.05.2007